advocaat politiek

REchtsgebied

rechtsgebouw gent

Mijn kantoor is onderlegd in :

-familierecht : dit houdt in  : alle problemen of vragen van strikt persoonlijke of familiale aard. Bedoeld wordt o.m. inzake

  • Kinderen : hun verblijf, domicilie, onderhoudsgeld voor hen, omgangsrecht met deze kinderen, kinderbijslag.
  • Partners onderling : relatieproblemen tussen gehuwden en samenwonenden, echtscheiding, onderhoudsgelden onderling, verdeling van goederen tussen beiden
  • Grootouders : hun recht op contact met de kleinkinderen
  • Echtscheiding : de verschillende manieren waarop men uit de echt kan scheiden worden u toegelicht, o.m. het verschil tussen echtscheiding door onderlinge toestemming (waarvoor het vereiste onderling contract door mijn kantoor kan worden opgemaakt) en echtscheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting. Meer info over een ervaren Gentse advocate mbt echtscheidingen.
  • ik volgde de opleiding tot bemiddelaar en ik werd inmiddels erkend als bemiddelaar in familiezaken ; als bemiddelaar help ik op deskundige wijze partijen in conflictsituaties om te onderhandelen met elkaar ; de werkmethode is daarbij dat oplossingen gezocht worden gekozen door de partijen zelf, dat we voor ogen hebben dat partijen evenveel invloed hebben in het zoeken naar oplossingen en tenslotte zorg ik ervoor dat ik met mijn juridische kennis de partijen grondig informeer over alle mogelijkheden die open liggen
  • Juridisch advies in erfenis kwesties.

 

-huurcontracten : opstellen van huurcontracten conform de wettelijke voorschriften, oplossen van geschillen inzake huurcontracten bijvoorbeeld bij het niet-betalen van huurgelden of huurwaarborg, het voorkomen van huurschade : er wordt samen met u besproken hoe de voorliggende problematiek best wordt aangepakt bijvoorbeeld door aanmaning, of oproeping in verzoening of een eigenlijke procedure voor het Vredegerecht

 

-aanneming en bouwproblemen: de bouw of verbouwing van een onroerend goed brengt vaak problemen met zich mee, discussies tussen aannemer en bouwheer omtrent de aansprakelijkheid voor schadegevallen zijn vaak het gevolg ervan, ook de architect kan terzake betrokken worden : samen met u wordt besproken of een procedure meteen noodzakelijk is dan wel een minnelijke schikking kan worden bewerkstelligd. De tussenkomst van een gerechtelijk expert is soms de oplossing. Veelal zijn de partijen verzekerd voor schadegevallen in dat verband, waarbij de rechtsbijstand binnen de verzekeringspolis dan de kosten van uw advocaat kan dekken.

-verkeer : burgers worden veelvuldig geconfronteerd met de meest ingewikkelde verkeerssituaties en verkeersboetes zijn aan niemand onbekend ;
het kan van belang zijn dat een advocaat u helpt bij het bepalen van een standpunt tegenover een verkeersovertreding en zulks van bij de aanvang, zodat uw dossier bij het parket (die over uw vervolging voor de rechtbank beslist) op een correcte manier wordt opgestart.
Betrokkenheid in een ongeval, brengt ook soms discussie over al dan niet aansprakelijkheid met zich mee, waarbij mijn kantoor u zeker kan helpen en passend advies kan geven. Zo de zaak voor de rechtbank komt, help ik u graag voor uw verdediging in samenspraak met uzelf. Het gaat er dan bijvoorbeeld om verzachtende omstandigheden naar voor te brengen die de bestraffing kunnen milderen en een eventueel rijverbod kunnen beperken.
Belangrijk om weten is dat de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid van uw voertuig (een wettelijk verplichte verzekering) in praktisch alle gevallen ook een rechtsbijstand vervat, zodat de kosten van uw advocaat door de verzekeraar vergoed worden.
(zie aparte rubriek op deze website : rechtsbijstand). Daarbij kiest u altijd zelf wie u als advocaat aanduidt : de keuze van de advocaat is inderdaad vrij, dat is wettelijk zo bepaald.

 

Als slachtoffer in het verkeer is het van belang te weten wat uw rechten zijn, onder meer wat betreft de schadevergoeding bij letsels en arbeidsongeschiktheid, schade aan uw wagen of fiets, verplaatsingskosten, ziekenhuiskosten, morele schade enz….ik geef u graag raad bij het begroten van uw schade, dit tegenover de rechtbank maar ook tegenover de verzekeraar van de aansprakelijke bestuurder als die in onderling overleg een regeling wil uitwerken.

 

Ter informatie : voor de Politierechtbank kan een advocaat u vertegenwoordigen ter zitting, zodat uzelf dan geen vrijaf moet nemen en niet zelf op de zitting moet aanwezig zijn.

 

Meer informatie over het belang van een advocaat bij een verkeersovertreding of dagvaarding bij een politierechtbank.

 

-onrechtmatige daad : door de fout of nalatigheid van een persoon, of de overheid, kan iemand al dan niet ernstige schade lijden ; dit kan in een verkeersongeval maar ook in tal van andere omstandigheden, ik denk bijvoorbeeld aan een valpartij bij ijzel of sneeuw, letsels die men oploopt bij een aanval door een dier, letsels dewelke een kind oploopt als het onder de hoede staat van leraren of jeugdleiders, letsels die men oploopt bij een hevige discussie met een derde persoon, enz…die schade wenst men vergoed te krijgen : de aansprakelijkheid moet worden vastgelegd en de schade moet worden becijferd ; hiertoe zal mijn kantoor u graag advies verlenen en zo nodig bijstaan in een procedure daaromtrent. Meer info over advies aansprakelijkheid schade bij ongeval ...

 

-invorderingen van openstaande facturen : in deze tijden van crisis stellen we meer en meer vast dat betalingen van facturen minder vlot verlopen.
Ik maan dan ook, op uw verzoek en in samenspraak met uzelf, de debiteur in kwestie aan om binnen de acht dagen het openstaande saldo te betalen, bij gebreke waaraan kan gedagvaard worden voor de rechtbank.
Slechts een vonnis waarbij de verplichting tot betaling wordt vastgelegd, vonnis uitgaand van de rechtbank, overhaalt sommige debiteuren uiteindelijk te betalen, vermits zulk een vonnis dwingend is en moet worden nageleefd.
Het is belangrijk dit alles kordaat en duidelijk op te volgen, zodat binnen de kortste keren betaling wordt bekomen. Langdurig uitstel leidt er soms toe dat geen betaling meer kan bekomen worden omdat de debiteur totaal onvermogend is geworden.

-factuurvoorwaarden : goede factuurvoorwaarden zijn een leiddraad voor elke onderneming, klein of groot ; zij maken dat de voorwaarden waaronder men contracteert met derden duidelijk afgelijnd zijn en dat de contractspartijen weten waaraan zich te houden als er iets misloopt in de samenwerking met uw firma. Ik maak die factuurvoorwaarden graag voor u, op maat van uw onderneming.

 

-VZW : een vereniging zonder winstoogmerk : duizenden en duizenden VZW’s draaien mee in onze samenleving en hebben de meest diverse doelstellingen ; deze VZW’s moeten echter aan strikte wettelijke voorwaarden voldoen o.m. qua inhoud van de statuten, samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur enz…; bij gebreke aan naleving ervan, kunnen sancties volgen.
Ik help u graag als advocaat met advies en daad bij het opstellen van uw statuten of wijzigingen ervan alsook bij de vereiste publikaties en openbaarmakingen bij een VZW. Zo weet u zeker dat u geen risico loopt bij het functioneren van uw VZW.

 

-opstellen en naleven van andere contracten : in onze huidige omstandigheden sluiten wij allen frequent  allerlei contracten  zo o.m. als consument bij allerlei aankopen, het aangaan van leningen, kredieten allerhande, het boeken van reizen en dergelijke meer.
Ook hier is het van groot belang dat u weet van bij de aanvang wat uw rechten en plichten zijn, dat u de verjaringstermijn in de gaten houdt (bij reizen bijvoorbeeld is dat één jaar) en dat u bij het ontstaan van een geschil juist reageert bij wijze van aanmaning. Bij dit alles help ik u graag en geef passend advies.

 

-andere materies : hoger werden slechts enkele materies vermeld waarin mijn kantoor onderlegd is en vaak tussenkomt ; mijn kantoor behandelt evident nog tal van andere dossiers, die evenzeer met de grootste nauwkeurigheid worden opgevolgd ;
u zult willen begrijpen dat op deze website niet alles tot in detail kan worden aangehaald en beschreven; u kan evident altijd inzake andere materies mijn kantoor contacteren en we bekijken dan hoe ik u best kan helpen ; zo nodig kan ik u altijd een andere confrater aanbevelen die u best verder kan helpen, dit overleggen we dan samen. Het belangrijkste is dat u als cliënt goed wordt geholpen en uw vraag of probleem opgelost ziet.

betaalbare webdesigner te Gent